Põhikiri

Eesti Muusikaõpetajate Liidu (EMÕL) põhikiri

 

I MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI:

1.Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Muusikaõpetajate Liit (EMÕL)

2.EMÕL on asutatud mittejuriidilise isikuna 10. mail 1990.a.

 

II MITTETULUNDUSÜHINGU ASUKOHT

3. Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn

 

III MITTETULUNDUSÜHINGU EESMÄRK

4. EMÕL on muusikaõpetajate ning teiste muusikaharidusega seotud isikute vabatahtlik ja sõltumatu ühendus, mis teostab muusikahariduslikku tegevust.
5. EMÕL juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, oma juhtorganite otsustest ning käesolevast põhikirjast.
6. EMÕLiidu põhieesmärgiks on muusikaharidusliku tegevuse koordineerimine ning arendamine, muusikaalaste kontaktide edendamine, muusikaõpetajate ametialaste huvide kaitse.

7.EMÕL oma tegevuse eesmärkide realiseerimiseks:

7.1. korraldab festivale, konkursse, kontserte, seminare, sümpoosione, konverentse jms.

7.2. organiseerib staźeerimist, kvalifikatsiooni tõstmist Eestis ja teistes riikides.

7.3. esindab üksikisikuid, kollektiive, juriidilisi isikuid nende suhetes omavahel ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eestis ja teistes riikides.

7.4. vahendab ja edastab informatsiooni.

7.5.asutab filiaale ja esindusi Eestis ja teistes riikides, osaleb organisatsioonides ja liikumistes, mis on kooskõlas EMÕLiidu eesmärkidega.

7.6. moodustab sihtotstarbelisi fonde, asutab stipendiume ja preemiaid.

7.7.omab õigust soetada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara oma eesmärkide täitmiseks.

8. EMÕLiidu tegutsemispiirkond on Eesti Vabariik.

9. EMÕLiidul on juriidiline isik: tal on iseseisev eelarve ja arved pangaasutustes, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

 

IV LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, LIIKMEST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD NING TINGIMUSED

10. EMÕLiidu liikmeks võivad olla muusikaõpetajad, muusikaharidusega seotud või koolimuusikast huvitatud isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja.

11. EMÕLiidu liikmed võtab vastu juhatus vastava avalduse põhjal.

12. Liikmeksoleku lõppemise alused:

12.1. isiklik avaldus, mis esitatakse juhatusele

12.2.liikme väljaheitmise otsustab volikogu, kui:

* liige ei ole tasunud liikmemaksu tähtajaliselt. Liikmeksolekut saab taastada tasudes liikmemaksu ja esitades vastava avalduse,

* liige on toime pannud tegusid, mis on vastuolus EMÕLiidu eesmärkidega ning kompromiteerivad EMÕLiitu

* liige ei täida põhikirja, volikogu, juhatuse või suurkogu poolt vastuvõetud otsuseid, nõudeid.

12.3. volikogu otsuse väljaheitmise kohta võib edasi kaevata suurkogule, kelle otsus on lõplik.

13. Omal soovil välja astunud või väljaheidetud liikmele tema poolt makstud liikmemaksu ei tagastata.

 

V EMÕL LIIKMETE ÕIGUSED

14. EMÕL liikmel on õigus:

14.1. võtta osa EMÕLiidu suurkogust, üritustest ning saada soodustatud tingimustel EMÕLiidu väljaandeid

14.2. valida ja olla valitud juht- ja kontrollorganitesse.

14.3. omada liikmepiletit.

14.4. kasutada EMÕLiidu info-, fono-ja videoteeki volikogu poolt kehtestatud korras.

14.5. lahkuda liidust, esitades juhatusele vastava avalduse.

 

VI EMÕL LIIKMETE KOHUSTUSED

15. EMÕL liige on kohustatud:

15.1. järgima põhikirja, suurkogu ja volikogu otsuseid.

15.2. võtma osa EMÕLiidu tegevusest, aitama kaasa selle ülesannete lahendamisel

15.3. tasuma liikmemaksu kalendriaasta 1. aprilliks

15.4. oma tegevuse või tegevusetusega mitte kompromiteerima EMÕLiitu.

15.5. EMÕLiidule materiaalset kahju tekitanud liikmelt nõutakse kahjusumma juhatuse otsusega sisse.

 

VII JUHTORGANITE MOODUSTAMINE JA NENDE VOLITUSTE KESTUS

16. EMÕLiidu kollegiaalseks juhtorganiks on suurkogu, täitevorganiteks on volikogu ja juhatus.

17. EMÕLiidu suurkogu moodustub EMÕLiidu liikmetest.

18. Suurkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole (50%+1) suurkogule osalema volitatud delegaatidest, EMÕLiidu liikmetest. Kui liige ei saa objektiivsetel osaleda suurkogu töös, võib ta delegeerida oma hääleõiguse ühele liikmetest, esitades sellekohase avalduse.

Hääletamisel on igal EMÕLiidu liikmel üks hääl; hääletamise vorm otsustatakse iga küsimuse puhul eraldi, kui põhikiri või kodukord ei näe ette teisiti.

19. Suurkogu määrab liikmemaksu suuruse, mille tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta 1. aprill.

20. Suurkogu toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul.

21. Erakorraline suurkogu kutsutakse kokku volikogu poolt, kui seda nõuab vähemalt pool volikogust, revisjonikomisjonist või liidu liikmetest hiljemalt 30 päeva pärast peale nõude esitamist, kusjuures erakorralise suurkogu toimumise aeg ja koht, päevakord, teatatakse liikmetele 15 päeva enne suurkogu algust.

22. Suurkogu volitused:

22.1.võtab vastu EMÕLiidu põhikirja, teeb selles muutusi, kavandab nende arvulise suuruse.

22.3.võtab vastu EMÕLiidu liikmeskonda ja tegevust puudutavaid üldisi otsuseid ja avaldusi.

22.4. võtab vastu otsuse EMÕLiidu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta.

23. Suurkogu vahelisel perioodil juhib liidu tööd volikogu, mis kutsutakse kokku esimehe poolt vähemalt 2 korda aastas. Volikogu tööd juhib esimees või juhatuse liige.

24. Volikogu volitused:

24.1. organiseerib ja juhib EMÕLiidu tööd suurkogude vahelisel perioodil.

24.2. volikogu liikmed valitakse kohapeal maakondade ja linnade EMÕLiidu liikmete seast iga õppeaasta lõpus (a 1 esindaja) ning teavitatakse EMÕLiidu juhatust valitud liikmetest jooksva aasta 1. juuniks.

24.3. volikogu koosseisu kuulub ka EMÕLiidu juhatus.

24.4. kinnitab EMÕLiidu struktuuri, otsustab töötajate tasustamise põhimõtted.

24.5.arutab ja lahendab EMÕLiidu põhiküsimusi, v.a. suurkogu pädevusse kuuluvaid.

24.6.kuulab ära esimehe ja teiste ametiisikute aruanded.

24.7. teeb suurkogule ettepanekuid selle pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks, sh põhikirja muutmiseks ning tagab suurkogu otsuste täitmise.

24.8. kinnitab EMÕLiidu aastaeelarve.

24.9. otsustab laenude võtmise ja andmise.

24.10 kutsub kokku suurkogu

24.11. moodustab ja likvideerib filiaale ja esindusi seadusega kehtestatud korras.

24.12. volikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest (50%+1). Poolt ja vastuhäälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe või teda asendava isiku hääl.

25. Juhatuse volitused:

25.1. juhib tööd suurkogu ja volikogu vahelisel perioodil

25.2. juhatus on vähemalt 3-liikmeline (esimees, esimehe asetäitja, sekretär)

25.3. juhatus võib vastavalt vajadusele koopteerida oma koosseisu EMÕL liikmete seast vajalikke isikuid.

25.4. võtab vastu liikmeid.

25.2. kinnitab tehingud ja eelarved, mille suurus ületab 2000 EEK

26. Esimehe õigused:

26.1. esindada EMÕLiitu kõikides õigustoimingutes ja asjaajamistes, pidada läbirääkimisi ning sõlmida EMÕLiidu nimel lepinguid.

26.2. määrata EMÕLiidu liikmete hulgast isikuid liidu tegevusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

26.3. omada EMÕLiidu dokumentidel allkirjaõigust.

26.4. käsutada vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvele liidu rahalisi vahendeid

27. Esimehe kohustused:

27.1. juhtida EMÕL, volikogu ja juhatuse tööd

28. Esimehe äraolekul asendab teda asetäitja või sekretär.

29. Esimehe volituste kestus:

29.1. volituste kestus on 3 aastat;

30. Kohustuste mittetäitmisel on juhatusel õigus esimees enne volituste lõppu tagasi kutsuda ning kuulutada välja uued valimised.

 

VIII REVISJONIKOMISJONI MOODUSTAMISE KORD, PÄDEVUS JA VOLITUSTE TÄHTAEG

31. EMÕLiidu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib suurkogu poolt kolmeks kalendriaastaks 3-liikmelinerevisjonikomisjon.

32. Revisjonikomisjon valitakse EMÕLiidu põhikirjast kinnipidamise, finantsmajandusliku tegevuse ning asjaajamise korrast kinnipidamise kontrollimiseks.

33. Komisjon on suurkogu ees aruandekohustuslik.

 

IX VARA TEKKIMSE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

34. EMÕL tegutseb isemajandamise põhimõttel.

35. EMÕLiidu vara tekib:

35.1. liikmemaksudest;

35.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

35.3.põhikirjalise tegevusega saadud tulust;

35.4. muudest allikatest laekunud tuludest.

36. EMÕLiidu liikmed on kohustatud tasuma iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab suurkogu. Alates 2012. aastast on liikmemaksu alammääraks 10 eurot.

37. Rahalisi vahendeid kasutatakse EMÕLiidu põhikirjast lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, sh:

37.1.töötasude ning honoraride maksmiseks EMÕLiidu töötajatele ning lepingulistes suhetes olevatele isikutele;

37.2. põhivahendite ja vajalike materjalide, seadmete, inventari jms soetamiseks;

37.3. transpordi, reklaami, lähetus jm. kulude katteks.

38. EMÕLiidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise otsustab EMÕLiidu juhatus.

39. EMÕLiidu liikmel ei ole õigust EMÕLiidu varale, EMÕLiidul ei ole õigust liikme varale.

40. EMÕL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust EMÕLiidu varaliste kohustuste eest.

 

X PÕHIKIRJA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD

41. Põhikirja muutmine ja täiendamine toimub EMÕLiidu suurkogul.

42. Õigus esitada muutmis-ja täiendusettepanekuid on EMÕLiidu juhatusel, volikogul, esimehel ning vähemalt 50%+1 suurkogu liikmetest.

Hääletuse vormi otsustab suurkogu.

44. Muudetud või täiendatud põhikiri esitatakse seadusega ettenähtud korras registrisse kandmiseks.

 

XI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

45. EMÕLiit saab ühineda ja jaguneda suurkogu otsusel. Otsus on vastu võetud, kui poolt hääletab 2/3 EMÕLiidu liikmetest. EMÕLiidu juhatus korraldab suurkogu otsuse alusel ühinemise või jagunemise vastavalt kehtivale seadusandlusele.

46.EMÕLiidu tegevuse lõpetamine toimub suurkogu otsuse alusel kui poolt hääletab 2/3 liikmetest.

46.1.pankrotimenetlusel EMÕLiidu vastu;

46.2.liikmete vähenemisel alla 20 liikme;

46.3. Suurkogu võimetuse korral määrata põhikirjas ettenähtud juhtorganite liikmeid

46.4. kohtu otsusel;

46.5. muudel seaduses sätestatud alusel;

47 EMÕLiidu vara läheb õigustatud isikule, kes aitab kaasa EMÕLiidu põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamisele. Õigustatud isikuks on samu eesmärke toetav mittetulundusühing.

48. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaks juhatuse liikmed, kui suurkogu ei otsusta teisiti. Likvideerijad lõpetavad EMÕLiidu tegevuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

49. Sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.

50. EMÕLiidu tegevus lõpeb registrist kustutamisega

 

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud EMÕLiidu suurkogul 19. märtsil 2002. a

 

EMÕL juhatuse liikmed
Elin Ots

Janne Fridolin

Inge Raudsepp